Personas datu apstrādes noteikumi un sīkdatņu izmantošanas informācija

UAB Burkalifa nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgā, taisnīgā un pārredzamā veidā, tiek vākti tikai šajā politikā noteiktajiem un skaidri definētajiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti ar šiem mērķiem nesaderīgā veidā.

UAB Burkalifa nodrošina personas datu drošību, piemērojot organizatoriskus un tehniskus pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

1. GALVENĀS DEFINĪCIJAS

1.1. Privātuma politika - šie personas datu apstrādes noteikumi un informācija par sīkdatņu izmantošanu, kas tiek ievietoti vietnē https://www.burkalifa.eu/lt.

1.2. Vietne - vietne, kas atrodas vietnē https://www.burkalifa.eu/lt, kur UAB Burkalifa klients var veikt pasūtījumu, atstāt pieprasījumu, dot piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos.

1.3. Datu pārzinis - juridiska vai fiziska persona, kas viena vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Šajā privātuma politikā datu pārzinis ir UAB Burkalifa, juridiskas personas kods: 303436970, juridiskās adreses adrese: S. Stanevičiaus g. 42, LT-07125 Vilnius, kontaktinformācija: e-pasts lpp. info@burkalifa.eu.

1.4. Datu subjekts - klients vai vietnes apmeklētājs, kura personas datus Datu pārzinis apstrādā e-komercijas, tiešā mārketinga, uzziņu administrēšanas, lojalitātes programmas administrēšanas nolūkos.

1.5. Datu pārzinis - fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar viņa piešķirtajām pilnvarām palīdz Datu pārzinim sasniegt izvirzītos mērķus.

1.6. Personas dati - fiziskas personas dati, kurus apstrādā Datu pārzinis un pēc kuriem var identificēt tīmekļa vietnes klientu vai apmeklētāju, tostarp, bet ne tikai: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.

1.7. "Datu apstrāde" ir jebkura darbība, ko veic ar personas datiem: vākšana, ierakstīšana, glabāšana, glabāšana, modificēšana (pievienošana vai labošana), nodrošināšana, izmantošana, dzēšana vai jebkura cita darbība vai darbību kopums.

1.8. Tiešais mārketings ir darbība, kurā tiek piedāvātas privātpersonām preces vai pakalpojumi, ik pa laikam tiek piedāvātas atlaides un / vai tiek lūgts viņu viedoklis par precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā pa pastu, tālruni vai citiem līdzekļiem.

1.9. E-komercija - preču vai pakalpojumu pirkšana un pārdošana tiešsaistē.

1.10. Piekrišana ir Datu subjekta brīvprātīga darbība, ar kuru viņš vai viņa piekrīt personas datu apstrādei.

1.11. Uzraudzības iestāde ir Valsts personas datu aizsardzības inspekcija.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Politikā ir izklāstīti galvenie noteikumi personas datu vākšanai, glabāšanai un apstrādei.

2.2. Tiek uzskatīts, ka Datu subjekts, piekrītot viņa / viņas personas datu apstrādei, ir izlasījis un lasījis šo privātuma politiku.

2.3. Šī konfidencialitātes politika jebkurā laikā ir pieejama vietnē https://www.burkalifa.eu/lt.

3. PERSONAS DATU VĀKŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS PROCEDŪRAS

3.1. Datu subjekts piekrīt, ka elektroniskās komercijas nolūkos Datu pārzinis apstrādās šos ar viņu saistītos reģistrētos e-pastus. glabāt lietotāja personas datus:

3.1.1. vārds Uzvārds,

3.1.2. Telefona numurs,

3.1.3. dzimšanas datums (pēc izvēles);

3.1.4. epasta adrese

3.1.5. preču piegādes adrese,

3.1.6. el. veikala konta lietotājvārdu un paroli

3.1.7. produkta / pakalpojuma maksājuma informācija (bankas konta numurs, maksājuma veids utt.),

3.1.8. pirkumu vēsture (iegādātās preces un / vai pakalpojumi, cena utt.),

3.2. Datu pārzinis apstiprina, ka dati tiek iegūti tikai tieši no Datu subjekta un netiek vākti no citiem avotiem.

3.3. Šajā nolūkā saņemtie personas dati tiek glabāti 5 (piecus) kalendāros gadus no pēdējā klienta pieteikšanās brīža līdz viņu e-pastam. veikala lietotāja konta datumi.

3.4. Datu subjekts tiek informēts, ka šim nolūkam tiek izmantoti datu apstrādātāji - uzņēmumi, kas nodrošina kurjerpakalpojumus:

3.5. UAB Venipak Lietuva, juridiskas personas kods: 300906055, juridiskās adreses adrese: S. Žukausko str. 49, LT-09131 Viļņa;

3.6. Datu subjekts piekrīt, ka pieprasījuma administrēšanas nolūkā, kad pieprasījums tiek iesniegts pa e-pastu. pastu, Datu pārzinis apstrādās šādus ar viņu saistītos personas datus:

3.6.1. nosaukums

3.6.2. uzvārds,

3.6.3. epasta adrese

3.6.4. komentārs / pieprasījums.

3.7. Pārzinis apstiprina, ka šim nolūkam apstrādātie personas dati netiek sniegti.

3.8. Šajā nolūkā personas datus glabā 2 (divus) kalendāros gadus no datu iesniegšanas dienas.

3.9. Datu subjekts piekrīt, ka tiešā mārketinga nolūkos Datu pārzinis apstrādās šādus ar viņu saistītus personas datus:

3.9.1. nosaukums

3.9.2. Telefona numurs,

3.9.3. epasta adrese.

3.10. Personas dati, kas iegūti tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti 2 (divus) kalendāros gadus no to iesniegšanas dienas.

3.11. Datu pārzinis apstiprina, ka personas dati tiek vākti tikai tieši no Datu subjekta un netiek vākti no citiem avotiem.

3.12. Datu pārzinis apstiprina, ka Datu subjekts var jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, kas dota personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkā, neprasot iemeslu.

3.13. Datu pārzinis apņemas neizpaust apstrādātos personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

3.13.1. ja ir Datu subjekta piekrišana personas datu izpaušanai,

3.13.2. izpildot pasūtījumu vai sniedzot citus pakalpojumus - Datu apstrādātājiem, kas nodrošina preču piegādi vai citus Pircēja pasūtītus pakalpojumus,

3.13.3. tiesībaizsardzības iestādes saskaņā ar likumdošanas prasībām,

3.13.4. ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus.

4. DATU PRIEKŠMETU TIESĪBU IZMANTOŠANA

4.1. Datu subjekts piešķir Datu pārzinim tiesības vākt, pārvaldīt, apstrādāt un uzglabāt ar viņu saistītos personas datus tādā apjomā un mērķiem, kas noteikti šajā konfidencialitātes politikā.

4.2. Datu subjekts jebkurā laikā var atsaukt piekrišanu vākt, apstrādāt, uzglabāt ar viņu saistītus personas datus, un tiešā mārketinga nolūkā apstrādātos personas datus var atsaukt bez jebkāda papildu pamatojuma, rakstiski sazinoties ar Datu pārzini. vienā no šiem veidiem: uzglabāt lietotāju kontus; 2) Tiešā mārketinga gadījumā, noklikšķinot uz katra e-pasta. saite vēstulē (biļetens); 3) pa pastu vai piegādi tieši uz adresi: S. Stanevičiaus g. 42, LT-07125 Vilnius vai pa e-pastu: info@burkalifa.eu, ja iesniegtais pieteikums ir parakstīts ar kvalificētu elektronisko parakstu; Saņemot šādu pieprasījumu no Datu subjekta, Datu pārzinis nekavējoties pārtrauc personas datu apstrādi un iznīcina ar viņu saistītos personas datus. Datu pārzinim ir tiesības neizdzēst personas datus no servera, ja viņam ir likumīgs iemesls tos aizsargāt, it īpaši, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu valsts drošību un aizsardzību, sabiedrisko kārtību, noziedzības novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības, aizsargātu svarīgus valsts ekonomiskās vai finansiālās intereses un brīvību aizsardzība.

4.3. Sazinoties ar Datu pārzini par preču / sūtījuma piegādes informāciju, Datu subjektam identifikācijai jānorāda savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

4.4. Datu subjektam, kurš ir pienācīgi identificējis sevi, iesniedzis Datu pārzinim personu apliecinošu dokumentu vai tā notariāli apliecinātu kopiju, kas tiks izmantots tikai identifikācijai un netiks glabāts, ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, iesniedzot rakstisku pieprasījumu Datu pārzinim vienā no šiem veidiem: S. Stanevičiaus g. 42, LT-07125 Vilnius vai pa e-pastu: info@burkalifa.eu, ja iesniegtais pieteikums ir parakstīts ar kvalificētu elektronisko parakstu.

4.5. Ja cita persona vēlas piekļūt Datu subjekta personas datiem, tai jāiesniedz notariāli apliecināta pilnvara, un dati advokātam tiek sniegti tikai pēc pārstāvības līguma iesniegšanas un lietošanas mērķa norādīšanas. .

4.6. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par piekļuvi apstrādātiem personas datiem, Datu pārzinis 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz atbildi. Atbildē norāda, vai personas dati tiek apstrādāti ar Datu subjektu, un, ja jā, tad kas un kam tie tika sniegti pēdējā 1 (viena) kalendārā gada laikā. Atbilde tiek sniegta bez maksas.

4.7. Ja Datu subjekts, iepazinies ar saviem personas datiem, konstatē, ka personas dati ir savākti vai iegūti no nelegāliem avotiem vai ka personas dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem tika dota piekrišana, Datu subjektam ir tiesības tiesības sazināties ar Datu pārzini pa e-pastu, apstrādes darbībām un / vai dzēst ar viņu saistītos personas datus. Datu pārzinis nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā pārbauda Datu subjekta pieprasījumu un, ja tiek konstatēts, ka pieprasījums ir pamatots. d., apmierina Datu subjekta pieprasījumu un rakstiski informē par veiktajām darbībām.

4.8. Gadījumos, kad Datu subjekts, iepazīstoties ar saviem personas datiem, atklāj, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi, viņš ir pienācīgi identificējis sevi un rakstiski lūdz labot un / vai papildināt ar viņu saistītos personas datus. . Ja pārzinis uzskata, ka pieprasījums ir pamatots, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā izlabo vai papildina apstrādātos personas datus. d., un rakstiski informēt par veiktajām darbībām.

4.9. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis viņu "aizmirst", proti, dzēst visus ar viņu saistītos datus, ja dati nav vajadzīgi mērķim, kādam tie tika vākti un apstrādāti, vai ja datu subjekts atsauc piekrišanu vai tiek apstrādāta, pārkāpjot likumu. Pārzinis izpilda šādu pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā. d. un informēt datu subjektu par veiktajām darbībām.

4.10. Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē, ja viņš vai viņa uzskata, ka viņa personas datu apstrāde ir kaitējusi viņa likumīgajām interesēm.

5. RISKA FAKTORI PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS UN TO RISINĀJUMA PĀRKĀPŠANAI

5.1. Lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību, datu pārzinis personas datu aizsardzībai īsteno šādus organizatoriskus un tehniskus pasākumus:

5.1.1. Organizatoriskais

5.1.1.1. Datu pārziņa darba procedūras organizē tā, lai nodrošinātu drošu datoru datu un / vai dokumentu un to arhīvu pārvaldību un (ja tāds ir) pārsūtīšanu.

5.1.1.2. Piekļuve Datu subjekta personas datiem tiek piešķirta tikai tiem darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami darba funkciju veikšanai, un tikai tiem, kas parakstījuši konfidencialitātes līgumus un ir iepazinušies ar citām iekšējām procedūrām personas datu apstrādes jomā .

5.1.2. Tehnisks

5.1.2.1. Datu pārziņa iecelti datu apstrādātāji (pakalpojumu sniedzēji) rīkojas tikai ar Datu pārziņa atļauju.

5.1.2.2. Personas dati ir pasargāti no nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. Interneta savienojums tiek šifrēts, un vietnes lapa tiek izpildīta, izmantojot protokolu https: //.

5.1.2.3. Nodrošina datoru aparatūras aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru (piemēram, pretvīrusu programmu instalēšanu, atjaunināšanu) un iekšējo datoru tīklu, izmantojot ugunsmūri.

6. Sīkdatņu izmantošana

6.1. Vietnē https://burkalifa.eu sīkdatnes tiek izmantotas statistikas vajadzībām, novērtējot vietnes trafiku un atsevišķa satura popularitāti. Šāda datu apstrāde neļauj tieši vai netieši identificēt vietnes apmeklētāju.

6.2. Vietnes apmeklētājs var izdzēst sīkfailus no sava datora vai bloķēt tos savā tīmekļa pārlūkprogrammā, taču dažas vietnes funkcionalitātes šajā gadījumā var nedarboties vai darboties nepareizi.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Šī konfidencialitātes politika tiek pārskatīta reizi 2 (divos) gados un pēc vajadzības tiek atjaunināta.

7.2. Šī privātuma politika ir spēkā no 2018. gada. 20. marts un tā ir publiski pieejama vietnē.