Zasady przetwarzania danych osobowych i informacja o korzystaniu z plików cookie

 

UAB Burkalifa zapewnia, że ​​dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, zbierane wyłącznie w celach określonych i wyraźnie omówionych w danej polityce i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

UAB Burkalifa zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie środków organizacyjnych i technicznych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub nieuprawnionym 

przetwarzaniem danych oraz przed niezamierzoną utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  1. DEFINICJE PODSTAWOWE

1.1. Polityka Prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje o stosowaniu plików cookies są zamieszczone w serwisie internetowym https://www.burkalifa.eu.

1.2. Serwis internetowy – to serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://www.burkalifa.eu/lt, na którym klient UAB Burkalifa może złożyć zamówienie, zostawić żądanie, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

1.3. Administrator danych - osoba prawna lub fizyczna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W danej polityce prywatności administratorem danych jest UAB Burkalifa, kod podmiotu prawnego: 303436970, adres siedziby: S. Stanevičiaus ul. 42, LT-07125 Vilnius, dane kontaktowe: e-mail:  info@burkalifa.eu.

1.4. Osoba, której dane osobiste są zbierane - nabywca lub osoba odwiedzająca serwis, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby sprzedaży elektronicznej, marketingu bezpośredniego, obsługi zapytań oraz obsługi programów lojalnościowych.

1.5. Menedżer danych osobistych - osoba fizyczna lub prawna, która pomaga Administratorowi, zgodnie z udzielonymi przez niego uprawnieniami, osiągnąć wyznaczone cele.

1.6. Dane osobowe - dane osoby fizycznej przetwarzane przez Administratora, na podstawie których można zidentyfikować klienta lub osobę odwiedzającą serwis, takie jak ( ale i nie tylko ): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

1.7. Przetwarzanie danych - oznacza każdą operację wykonywaną na danych osobowych: gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, modyfikację (dodawanie lub poprawianie), dostarczanie, wykorzystywanie, usuwanie lub każdą inną operację lub zestaw operacji.

1.8. Marketing bezpośredni - to działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług osobom fizycznym, oferowaniu okazjonalnych rabatów i / lub pytaniu o opinię na temat towarów lub usług oferowanych korzystając z poczty, telefonu lub w inny sposób.

1.9. Sprzedaż elektroniczna - kupowanie i sprzedawanie towarów lub usług online.

1.10. Zgoda - to dobrowolny akt konsumera lub osoby odwiedzającej sklep internetowy , przez który wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.11. Organem nadzorczym jest Państwowy Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Polityka prywatności określa główne przepisy dotyczące gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

2.2. Uznaje się, że osoba, której dane osobiste są przetwarzane zapoznała się i przeczytała daną Politykę prywatności, wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.3. Dana Polityka prywatności jest dostępna w dowolnym momencie na stronie https://www.burkalifa.eu.

3. PROCEDURY ZBIERANIA, PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

3.1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zgadza się, że w celu sprzedażu elektronicznego Administrator danych będzie przetwarzał te dane osobowe użytkownika zarejestrowanego na tym sklepie internetowym:

3.1.1. imię, nazwisko,

3.1.2. numer telefonu,

3.1.3. data urodzenia (nieobowiązkowo);

3.1.4. adres e-mail

3.1.5. adres dostawy towaru,

3.1.6. nazwę użytkownika i hasło do konta

3.1.7. szczegóły płatności za produkt / usługę (numer rachunku bankowego, sposób płatności itp.),

3.1.8. historia zakupów (zakupione towary i / lub usługi, cena itp.),

3.2. Administrator danych potwierdza, że ​​dane są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio od Osoby, której dane osobiste są przetwarzane i nie są zbierane z innych źródeł.

3.3. Dane osobowe otrzymane w tym celu są przechowywane przez 5 (pięć) lat kalendarzowych od ostatniego logowania się klienta do jego e-mailu użytkownika sklepu internetowego.

3.4. Informujemy osobę, której dane osobowe są przetwarzane, że w tym celu jej dane osobowe są udostępniane dla firm świadczących usługi kurierskie:

3.5. UAB Venipak Lietuva, kod osoby prawnej: 300906055, adres siedziby: S. Žukausko str. 49, LT-09131 Vilnius;

3.6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, wyraża zgodę na to, aby w celu obsługi żądania, gdy żądanie zostało przesłane e-mailem, Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

3.6.1. imię,

3.6.2. nazwisko,

3.6.3. adres e-mail

3.6.4. komentarz / prośba.

3.7. Administrator potwierdza, że ​​dane osobowe przetwarzane w tym celu nie są podawane.

3.8. W tym celu zebrane dane osobowe będą przechowywane przez 2 (dwa) lata kalendarzowe od daty ich przekazania.

3.9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego następujących danych osobowych:

3.9.1. imia,

3.9.2. numeru telefonu,

3.9.3. adres e-mail.

3.10. Dane osobowe pozyskane w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane przez 2 (dwa) lata kalendarzowe od dnia ich podania.

3.11. Administrator danych potwierdza, że ​​dane osobowe są zbierane wyłącznie bezpośrednio od Osoby, której dane osobowe są przetwarzane i nie są zbierane z innych źródeł.

3.12. Administrator danych potwierdza, że ​​Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego bez podania przyczyny.

3.13. Administrator danych zobowiązuje się nie udostępniać przetwarzanych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

3.13.1. istnieje zgoda Osoby, której dane osobiste są przetwarzane na ujawnienie danych osobowych,

3.13.2. przy realizacji zamówienia lub świadczeniu innych usług - firmom zapewniającym dostawę towarów lub innych usług zamówionych przez kupującego,

3.13.3. organom ścigania zgodnie z wymogami prawnymi,

3.13.4. jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przestępstwom lub je zbadać.

 

4. ZASTRZEGANIE PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBISTE SĄ PRZETWARZANE

 

4.1. Osoba, której dane osobiste są przetwarzane, przyznaje Administratorowi prawo do gromadzenia, zarządzania, przetwarzania i przechowywania dotyczących jej danych osobowych w zakresie i celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

4.2. Zgoda na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta przez Osobę, której dane osobiste są przetwarzane, a dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego można cofnąć bez dodatkowego uzasadnienia swej decyzji poprzez pisemny kontakt z Administratorem w jeden z następujących sposobów: 1)  poprzez konto użytkownika; 2) W przypadku marketingu bezpośredniego poprzez kliknięcie linku, który zawiera każdy newsletter 3) pocztą lub dostawą bezpośrednio swego żądania na adres: ul. S. Stanevičiaus. 42, LT-07125 Vilnius lub na e-mail: info@burkalifa.eu, jeżeli złożony wniosek jest potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Po otrzymaniu takiego żądania od Osoby, której dane osobowe są przetwarzane, Administrator danych niezwłocznie wstrzymuje przetwarzanie danych osobowych i niszczy dotyczące go dane osobowe. Administrator danych ma prawo nie usuwać danych osobowych z serwera, jeżeli ma prawnie uzasadniony powód do ich ochrony, w szczególności gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i obrony państwa, porządku publicznego, zapobiegania przestępności, wykrywania lub ścigania, ochrony ważnych interesów ekonomicznych lub finansowych państwa oraz ochrony wolności.

4.3. Kontaktując z Administratorem w sprawie informacji o dostawie/ przesyłce towaru, Osoba, której dane osobiste są przetwarzane, musi podać swoje imię, nazwisko i adres e-mailu w celu identyfikacji.

4.4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, aby była  prawidłowo  zidentyfikowana, przekazuje Administratorowi dokument tożsamości lub jego poświadczoną notarialnie kopię, które posłuży jedynie do identyfikacji i nie będą przechowywane. Osoba, której dane osobiste są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych potym jak skieruje pisemny wniosku do Administratora w jeden z następujących sposobów: pocztą lub dostawą bezpośrednią na adres: ul. S. Stanevičiaus 42, LT-07125 Vilnius lub na adres e-mailu: info@burkalifa.eu, jeśli złożony wniosek jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.5. Jeżeli inna osoba chce mieć dostęp do danych osobowych Osoby, której dane osobowe są przetwarzane, musi mieć notarialnie pełnomocnictwo, a dane osobowe zostaną przekazane prawnikowi dopiero po złożeniu umowy i wskazaniu celu wykorzystania danych.

4.6. Po otrzymaniu wniosku Osoby, której dane osobowe są przetwarzane, o dostęp do przetwarzanych danych osobowych, Administrator danych udzieli odpowiedzi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania. W odpowiedzi będzie wskazane, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to jakie i komu zostały przekazane w ciągu ostatniego 1 (jednego) roku kalendarzowego. Odpowiedź jest bezpłatna.

4.7. Jeżeli po zapoznaniu się ze swoimi danymi osobowymi, Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane lub pozyskane z nielegalnych źródeł lub że dane osobowe są przetwarzane w celach innych niż te, na które wyraziła zgodę, Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą. Administrator danych niezwłocznie weryfikuje żądanie Osoby, której dane osobowe są przetwarzane, a w przypadku stwierdzenia, że ​​żądanie jest uzasadnione, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, spełni żądanie Osoby, której dane ososbowe są przetwarzane i informuje pisemnie o podjętych działaniach.

4.8. W przypadku, gdy Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, po przeczytaniu swoich danych osobowych stwierdzi, że są one niedokładne lub niekompletne, ma prawo na uzupełnienie lub poprawienie danych osobowych po tym, jak złoży żądanie pisemne. Jeżeli Administrator danych uzna, że ​​żądanie jest zasadne, niezwłocznie poprawi lub uzupełni przetwarzane dane osobowe, nie później jednak niż w terminie 5 dni i informuje pisemnie Osobę, której dane osobowe są przetwarzane o podjętych działaniach.

4.9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zażądać od Administratora danych „zapomnienia” o niej, a mianowicie usunięcia wszystkich danych, które jej dotyczą, jeżeli nie są one potrzebne dla celu, dla którego zostały zebrane i przetwarzane lub gdy Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, cofnęła zgodę lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Administrator danych spełnia to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni  i informowuje Osobę, której dane osobowe są przetwarzane, o podjętych działaniach.

4.10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zwrócić się do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że ​​jej interesy zostały naruszone w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

 

5. CZYNNIKI RYZYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA

 

5.1. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, Administrator danych stosuje następujące środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych:

5.1.1. Środki organizacyjne:

5.1.1.1. Administrator danych organizuje swą pracę w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne zarządzanie i (jeśli ma to miejsce) przesyłanie danych komputerowych i / lub dokumentów oraz ich archiwów. 

5.1.1.2. Dostęp do danych osobowych Osoby, której dane osobowe są przetwarzane, mają tylko ci pracownicy, dla których są one niezbędne do wykonywania funkcji służbowych oraz tylko ci, którzy podpisali umowy o zachowaniu poufności i są zaznajomieni z innymi wewnętrznymi procedurami w zakresie przetwarzania danych osobowych.

5.1.2. Środki techniczne:

5.1.2.1. Usługodawcy, wyznaczone przez Administratora danych, działają wyłącznie z upoważnienia Administratora danych..

5.1.2.2. Dane osobowe są chronione przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i zamianą. Połączenie internetowe jest szyfrowane, a strona internetowa używa protokołu https: //.

5.1.2.3. Sklep internetowy zapewnia ochronę sprzętu komputerowego przed złośliwym oprogramowaniem (np. są zainstalowane i aktualizowane programy antywirusowe) oraz dla bezpieczeństwa wewnętrznej sieci komputerowej używa zapor sieciowy.

 

 

 

6. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

 

6.1. Na stronie https://burkalifa.eu pliki cookies są korzystane dla celów statystycznych, oceny ruchu na stronie oraz popularności poszczególnych treści. Takie przetwarzanie danych nie pozwala na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

6.2. Odwiedzające stronę internetową mogą łatwo skasować pliki cookie ze swego komputeru lub zablokować je w swojej przeglądarce, jednak w takim przypadku funkcjonalność strony internetowej może nie działać lub działać nieprawidłowo.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Dana Polityka prywatności jest przeglądana raz na 2 (dwa) lata i aktualizowana w razie potrzeby.

7.2. Dana Polityka prywatności obowiązuje od 2018 r. 20 marca i jest publicznie dostępna na stronie internetowej.